Ile wynosi podatek od lokat?

04 marca
13:39 2017

Pomimo coraz mniejszego oferowanego przez lokaty zysku, pozostają one wciąż najpopularniejszym wśród Polaków sposobem oszczędzania. Jaka stawka podatku od lokat obowiązuje w 2016 roku?

Według danych NBP, oszczędności Polaków w połowie roku 2015 wyniosły 1,7 bln zł. Udział depozytów całości oszczędności sięga aż 60%. Tendencja wzrostowa utrzymuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Polacy zgromadzili na depozytach bankowych ok. 773 mld zł. W formie lokat krótkoterminowych i ROR zdeponowano 467,7 mld zł. Na depozytach długoterminowych w połowie zeszłego roku znajdowało się z kolei ok. 306 mld zł.

Lokata jako bezpieczna inwestycja

Lokaty ulokowane w bankach polskich objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Limit gwarancji wynosi równowartość 100 tys. euro – do takiej kwoty są wypłacane pieniądze danemu klientowi utracone wskutek upadku banku. W przypadku, gdy klient posiada w jednym banku lokatę lub kilka lokat na sumę wyższą niż 100 tys. euro w złotych, wtedy może liczyć na zwrot z BFG straconych środków tylko do kwoty gwarancyjnej. Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych, jak i walucie obcej.

Oprocentowanie lokat

Oprocentowanie lokat złotowych zależy od marży banku oraz wybranej stopy rynkowej (WIBOR, WIBID), która pośrednio zależy z kolei od m.in. inflacji i wysokości stóp procentowych NBP. Poziom stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej. Na polskim rynku bankowym znajdziemy lokaty z oprocentowaniem stałym, zmiennym i progresywnym.

Lokaty a podatek

Od 2001 roku zyski kapitałowe są objęte podatkiem, zwanym podatkiem Belki. Dotyczy to zysków z lokat, akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, a także środków zarobionych na instrumentach pochodnych oraz dywidend wpłacanych przez spółki. W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, stawka podatku od zysków kapitałowych wynosi 19%.

Wysokość stawek podatkowych

Wysokość podatku Belki od odsetek z lokat bankowych obliczamy w następujący sposób:

  • w pierwszej kolejności odsetki brutto z lokaty zaokrąglamy do pełnego grosza w górę, np. 13,122 do 13,13 zł. W ten sposób otrzymujemy wartość do podstawa opodatkowania,
  • następnie otrzymaną podstawę opodatkowania mnożymy przez 19%. Wynik ponownie zaokrąglamy do pełnego grosza w górę.